Smluvní podmínky

Smluvní podmínky “zologicka.cz”

1. Smluvní strany

Blueberry.cz Apps s.r.o.
Preslova 1266/11, Praha 5 150 00
IČ: 28535138, DIČ: CZ28535138
Bankovní spojení: 4040337001/5500
(dále jen “poskytovatel”)

Uživatel
Uživatelem se pro účely těchto podmínek rozumí každý subjekt, který provede objednávku hostingové služby prostřednictvím www prezentace, poštou, telefonicky, osobně nebo jiným Poskytovatelem akceptovaným způsobem.
(dále jen “uživatel”)

2. Všeobecná ustanovení

 1. Předmětem této smlouvy je úprava právních vztahů mezi Poskytovatelem a Uživatelem při poskytování hostingových služeb.
 2. Smluvní vztah založený na těchto smluvních podmínkách vzniká mezi Smluvními stranami okamžikem obdržením a schválením objednávky Uživatele Poskytovatelem.

3. Definice pojmů

 1. Služba – poskytování služeb určených pro provoz a zajištění provozu internetových aplikací, prezentací a služeb souvisejících s provozem doménových jmen. Přesné parametry poskytované služby jsou definovány na www prezentaci Zologicka.cz.

4. Práva a povinnosti poskytovatele

 1. Poskytovatel se zavazuje nepřetržitě poskytovat uživateli smluvenou Službu. Výjímku z této skutečnosti tvoří skutečnosti, které Poskytovatel nemůže ovlivnit a nelze jim předcházet (např. zásah vyšší moci, výpadky veřejných telekomunikačních sítí apod.) a plánované odstávky služby.
 2. Poskytovatel neodpovídá za žádné škody způsobené nedostupností poskytované služby.
 3. Poskytovatel neodpovídá za porušení práv k ochranným známkám, práv k obchodnímu jménu a jiných práv chráněných obecně závaznými právními předpisy, kterého se dopustí Uživatel používáním názvu domény.
 4. Poskytovatel neodpovídá za registraci objednaného doménového jména jiným subjektem, v době mezi objednávkou služby a úhradou za služby Uživatelem.
 5. Poskytovatel si vyhrazuje právo na odstavení služby v rozsahu 30 minut za 1 kalendářní měsíc. Poskytovatel se zavazuje ohlásit Uživateli tuto plánovanou odstávku služby minimálně 24 hodin předem.
 6. Poskytovatel si vyhrazuje právo vypnout nebo pozastavit poskytovanou službu Uživateli v případě porušení těchto smluvních podmínek.
 7. Poskytovatel si vyhrazuje právo vypnout nebo pozastavit poskytovanou službu Uživateli v případě, kdy poskytováním služby Uživateli dochází nebo by mohlo dojít k poškození ostatních Uživatelů či Poskytovatele.
 8. Poskytovatel se zavazuje provádět pravidelné zálohy obsahu nahraného na jeho prostředcích a na vyžádání Uživatele poskytnout tuto zálohu, maximálně však 1 týden starou.
 9. Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto Všeobecných obchodních podmínek nebo Ceníku služeb a zavazuje se informovat Uživatele o těchto změnách.

5. Práva a povinnosti uživatele

 1. Uživatel se zavazuje nepřeprodávat Službu jakýmkoli způsobem třetím osobám bez souhlasu Poskytovatele.
 2. Uživatel nese plnou zodpovědnost za obsah, který nahrává na prostředky Poskytovatele.
 3. Uživatel nesmí ukládat na prostředky Poskytovatele obsah, který je v rozporu se zákonem, dobrými mravy, porušuje autorská práva, nebo je eroticky laděný. Porušení tohoto článku opravňuje Poskytovatele k pozastavení či zrušení veškerých služeb poskytovaných Uživateli.
 4. Uživatel nesmí na prostředcích Poskytovatele provozovat elektronické obchody (dále jen “e-shopy”) postavené na aplikaci Magento. Provozování aplikace Magento je zpoplatněno zvláštním ceníkem.
 5. Uživatel nesmí používat SMTP server Poskytovatele k rozesílání nevyžádané hromadné pošty (“spam”) nebo k provádění jiné činnosti, která by třetí strany jinak obtěžovala a narušoval jejich práva.
 6. Uživatel je povinen chránit přístupová jména a hesla k poskytovaným službám a chránit je před zneužitím 3. stranou.
 7. Uživatel zodpovídá za technickou správnost a bezpečnost všech aplikací, které umístí na prostředky Poskytovatele. Poskytovatel neodpovídá za žádné způsobené škody v případě zneužití provozované aplikace 3. stranou z důvodů nedodržení tohoto bodu.
 8. Uživatel je povinen uvést při objednávce Služby své kontaktní údaje správně pro účel fakturace poskytnutých služeb, registrace a provozu doménového jména a komunikaci s Poskytovatelem. Uživatel je povinen udržovat své kontaktní údaje aktuální pro účely komunikace s Poskytovatelem.
 9. Uživatel dává souhlas k použítí svých stránek jako reference Poskytovatele na www prezentaci Zologicka.cz.

6. Účtování a úhrady

 1. Ceny za Službu jsou uvedeny v platném ceníku poskytovatele. Aktualní ceník je k dispozici na www prezentaci Zologicka.cz.
 2. Poskytovatel má právo vypnout nebo pozastavit poskytnutou službu Uživateli, který neuhradí platbu za poskytovanou služby do 30ti dnů. V případě zrušení služby z důvodu neuhrazení platby služby Uživatelem, neodpovídá Poskytovatel za škodu vzniklou ztrátou dat Uživatele a nedostupnosti provozovaných aplikací.

7. Závěrečná ustanovení

 1. Poskytování služby se sjednává na dobu neurčitou, minimálně však na dobu 12 měsíců. Smlouvu je možno vypovědět bez udání důvodu s výpovědní lhůtou 1 měsíc, která začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení vypovědi Poskytovateli.